• Shiva Boloorian - شیوا

سفر

از پشت شیشه ی هواپیما به آخرین تصویری که از شهر  رم  دیده میشود نگاه میکنم،  باورم نمیشود این نقطه ی کوچک نورانی که دارد هر لحظه کوچک و کوچک تر میشود ، میتواند پدید آورنده ی چنان خاطرات اثر گذاری باشد....


هنوز تنم از آن همه خاطره داغ است... داغ...
(و تهران....و آغاز بزرگراههای بی پایان و پر شتاب...)

© 2019 - Shiva Boloorian - All rights reserved