• Shiva Boloorian - شیوا

Sweet November

تاریخ : نوزدهم نوامبر 2010


ساعت: 20:57


لوکشین: خارجی،شب، برج ایفل، بالاترین قسمت،میان باران و مه و نور


برداشت یک


صدا، دوربین، حرکت:


                          من ایستاده بودم، خیس از باران،یخ کرده، خیره به شهر پاریس...


                          و نگران بودم که نکند از گرمای قلبم تمام آهن های برج ایفل ذوب شود


                          و نشد، و برج بود و باران بودو او...دستم را که گرفت نمیدانم چه شد که دلم خواست


                          دیگر نترسم


                          برای تمام عمر دیگراز هیچ چیز نترسم و ذوب شوم در آن لحظه ی عزیز تکرارنشدنی...


                          تکرار نشدنی تا.... همیشه.....


 _ این سکانس کات ندارد.پ.ن: و حالا که از سفر برگشته ام، فکر میکنم که هیچ چیز در دنیا آنقدر ارزش ندارد که شب نوزدهم نوامبر2010 آن بالا، بالای برج ایفل....و آن اتفاق.

© 2019 - Shiva Boloorian - All rights reserved