• Shiva Boloorian - شیوا

21مصاحبه خبرگزاری مهر

Updated: Dec 31, 2018

وقتی درباره ی فیلمساز بودن ات و کارگردانی های متفاوتی که در تئاتر حرفه ای انجام داده ای طوری صحبت شود که بازیگر بودنت را کاملا در سایه قرار دهد، طبیعی است که چنین گفتگویی در خبرگزاری مهر شکل بگیرد...


http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1107276

http://www.mehrnews.com/fa/Default.aspx?Page=4&t=Cultural


پانوشت 1: تشکر از خانم فاطمه عودباشی در خبرگزاری مهر

پانوشت 2: تشکر از "رها" ی عزیز به خاطر پست" هیچی... فقط تشکره" در وبلاگ صمیمی اش.


http://raha0421.blogfa.com

© 2019 - Shiva Boloorian - All rights reserved