• Shiva Boloorian - شیوا

...بانو

یک زن قوی، یک زن راضی، دقیقا چه شکلی است؟


ودر تمام دوران نوجوانی ام هیچ پاسخ روشنی برای این سوال نداشتم اما


در تمام روزهای پر تشویش و اضطراب، روزهای پر رنج و غصه، روزهایی که همه ی درها بسته بودندو من زخمی و دلشکسته و ناتوان بودم ، دلم میخواست شکلش باشم....


شکل یک زن قوی... راضی...


و حالا میدانم که نشده است


و من نبوده ام شکل اویی که آرزم داشتم باشم...


اما حالا


بعد  از دیدن او فهمیدم که یک زن قوی، انسانی است که به هر چیزی و هر کسی فکر نمیکند


زنی که بیخودی نگران نیست، بیخودی احساس خطر نمیکند، بیخودی نمیترسد


بیخودی در مورد کسی قضاوت نمیکند، بیخودی تحت تاثیر زمین و زمان و اتفاقات و هر کس و نا کسی قرار نمیگیرد


بیخودی عصبانی نمیشود، فریاد نمیکشد، بیخودی اعتراض نمیکندو هیچ کار بیخودی انجام نمیدهد....


اگر ترک برمیدارد، اگر هزار تکه میشود، اگر گریه امانش  را میبرد اگر معترض یا خشمگین میشود باز هم استوار قدم برمیدارد بازهم با اطمینان و حمایت میگوید:"نگران نباش" و هیچ کس هرگزنخواهد فهمید که پشت این جمله ی مطمئن چه طوفانی از تنهایی پنهان است...


مریم بانوی عزیز


از تو ممنونم که هستی و با بودنت به من یاد دادی که چگونه میشود نترسید و چگونه میشود در بحرانی ترین شرایط لبخند زد و _برعکس من_ به استقبال اتفاقات ناخواسته رفت


از تو ممنونم


چون تو اویی که آرزو داشتم باشم و میدانم که نیستم...

© 2019 - Shiva Boloorian - All rights reserved