• Shiva Boloorian - شیوا

...دعا

هنوز هم....


دلم میخواهد تو را ببوسم........................... هنوز هم...


به خاطر گذشته


به خاطر الآن


به خاطر آینده... آینده ایی که بی تو ،من، تا همیشه در ذهنم امتدادش می دهم...


یادت باشد یکبار زیر رگبار باران ایستادم و دعا کردم که هر جای دنیا رفتی و با هر کس که دوست شدی، دوست من بمانی


یادت باشد اگر... اگر دوست من نمانی....

© 2019 - Shiva Boloorian - All rights reserved