• Shiva Boloorian - شیوا

...شاید

چه میدانی؟


              شاید آنکه روزگاری تنهایت گذاشته، حالا خودش هم مثل تو تنهاست...

© 2019 - Shiva Boloorian - All rights reserved