top of page
  • Writer's pictureShiva Boloorian - شیوا

کشف یک واقعیت

من امشب یاد گرفتم


 که هر آدمی میتواند با ایمان و قدرت حرفی بزند که چند وقت بعد، دقیقا برعکس همان حرف را هم، با همان ایمان و قدرت بزند.


دلگیر نیستم


جهان محل وقوع تغییرات ،در هر لحظه است.

Recent Posts

See All

تاریخ : نوزدهم نوامبر 2010 ساعت: 20:57 لوکشین: خارجی،شب، برج ایفل، بالاترین قسمت،میان باران و مه و نور برداشت یک صدا، دوربین، حرکت: من ایستاده بودم، خیس از باران،یخ کرده، خیره به شهر پاریس... و نگران

براي من - يك مسافر - اين شهر دور نزديكترين نقطه ى جغرافيايى جهان است به اينجا به نقطه ايي سرخ و سوزان كه در سمت چپ بدنم گرم و تب دار مى تپد: قلبم...

از من خبر میگیرد...  مدام...  دورادور. اما هیچ وقت از آن حد مجاز نزدیکتر نمی آید. دقیقا مثل مُرده ها که به خواب زنده ها می آیند... توی خواب، مُرده ها همیشه در حال رفتن از جائی به جائی اند...مُرده ها م

bottom of page