top of page
  • Writer's pictureShiva Boloorian - شیوا

متولد ماه مهر... چهاردهم

گمان کنم کسی هرگز تولد خود را نخواهد دید...


به پاس شجاعت و نترسیدن در نبرد زندگی_ در تمام این سالها_ در آینه نگاه میکنم و میگویم:


جنگجوی شجاع کوچک گمنام، تولدت مبارک.


و این تمام جشن با شکوه من است....


همین.

Recent Posts

See All

Sweet November

تاریخ : نوزدهم نوامبر 2010 ساعت: 20:57 لوکشین: خارجی،شب، برج ایفل، بالاترین قسمت،میان باران و مه و نور برداشت یک صدا، دوربین، حرکت: من ایستاده بودم، خیس از باران،یخ کرده، خیره به شهر پاریس... و نگران

...بى مرز, با تو

براي من - يك مسافر - اين شهر دور نزديكترين نقطه ى جغرافيايى جهان است به اينجا به نقطه ايي سرخ و سوزان كه در سمت چپ بدنم گرم و تب دار مى تپد: قلبم...

...خوابهای پریشان یک تمام شده

از من خبر میگیرد...  مدام...  دورادور. اما هیچ وقت از آن حد مجاز نزدیکتر نمی آید. دقیقا مثل مُرده ها که به خواب زنده ها می آیند... توی خواب، مُرده ها همیشه در حال رفتن از جائی به جائی اند...مُرده ها م

Comments


bottom of page