top of page
  • Writer's pictureShiva Boloorian - شیوا

...خوابهای پریشان یک تمام شده

از من خبر میگیرد...  مدام...  دورادور.


اما هیچ وقت از آن حد مجاز نزدیکتر نمی آید.


دقیقا مثل مُرده ها که به خواب زنده ها می آیند...


توی خواب، مُرده ها همیشه در حال رفتن از جائی به جائی اند...مُرده ها میدانند که مرده اند...


نیامده اند که بمانند...


مُرده ها همیشه باید بروند چون دیرشان شده...


و همیشه در خواب نگران چیزی هستند که هنوز نگاهشان پشت آن مانده...

و

او چقدر شبیه است به :

                                   خواب مُرده ها را دیدن....

Recent Posts

See All

تاریخ : نوزدهم نوامبر 2010 ساعت: 20:57 لوکشین: خارجی،شب، برج ایفل، بالاترین قسمت،میان باران و مه و نور برداشت یک صدا، دوربین، حرکت: من ایستاده بودم، خیس از باران،یخ کرده، خیره به شهر پاریس... و نگران

براي من - يك مسافر - اين شهر دور نزديكترين نقطه ى جغرافيايى جهان است به اينجا به نقطه ايي سرخ و سوزان كه در سمت چپ بدنم گرم و تب دار مى تپد: قلبم...

من امروز حالم خوب است... من امروز یک کار بزرگ انجام داده ام من امروز آرزوهایم را روی کاغذهای کوچک سفید نوشتم و در بلندترین نقطه ی تهران رهایشان کردم تا بر آورده شوند... به کاغذهای سفید نگاه میکردم...

bottom of page