• Shiva Boloorian - شیوا

...خوابهای پریشان یک تمام شده

از من خبر میگیرد...  مدام...  دورادور.


اما هیچ وقت از آن حد مجاز نزدیکتر نمی آید.


دقیقا مثل مُرده ها که به خواب زنده ها می آیند...


توی خواب، مُرده ها همیشه در حال رفتن از جائی به جائی اند...مُرده ها میدانند که مرده اند...


نیامده اند که بمانند...


مُرده ها همیشه باید بروند چون دیرشان شده...


و همیشه در خواب نگران چیزی هستند که هنوز نگاهشان پشت آن مانده...

و

او چقدر شبیه است به :

                                   خواب مُرده ها را دیدن....

© 2019 - Shiva Boloorian - All rights reserved