• Shiva Boloorian - شیوا

بارانی از فرشته های کوچک سفید

من امروز حالم خوب است...


من امروز یک کار بزرگ انجام داده ام


من امروز آرزوهایم را روی کاغذهای کوچک سفید نوشتم و در بلندترین نقطه ی تهران رهایشان کردم تا بر آورده شوند...


به کاغذهای سفید نگاه میکردم... به باران ملایم آرزوهایم...


و فکر میکردم به خدایی که به قول بابا : " به مو می رساند اما پاره نمیکند"


و لبخند زدم


به آسمان، به بابا، به خدا... و فکر کردم که امروز چقدر حالم خوب است....


پ.ن: کسی را دیده ام... همین دیشب... و دیدنش مثل یک اتفاق بود ...و حالا حالم مثل کسی است که دست دراز کرده  تا باریکه ی لطیف نور را لمس کند...

© 2019 - Shiva Boloorian - All rights reserved